นโยบายความเป็นส่วนตัว


วันที่มีผล: 2 กุมภาพันธ์ 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัว แอปพลิเคชัน แคลอรี่ ไดอารี่ (“ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “แอปพลิเคชัน”) ทำขึ้นระหว่างบริษัทดีโมจำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน การให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว

การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัททุกประการเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่นแคลอรี่ไดอารี่ของบริษัทดีโมจำกัด ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึ่งต้องปฎิบัติตาม

คำจำกัดความ

1.) “ผู้ให้บริการ” หมายถึงบริษัทดีโมจำกัด ในชื่อของ “แอปพลิเคชั่นแคลอรี่ ไดอารี่” หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการนี้ และ ให้หมายรวมถึงการงานใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้ง โดยตรงผ่านแอปพลิเคชั่นแคลอรี่ ไดอารี่

2.) “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ

3.) “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

4.) “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางแอปพลิเคชั่น

นโยบายความเป็นส่วนตัว
การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา และการให้บริการทั้งหมดของแอปพลิเคชั่นแคลอรี่ ไดอารี่ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ซึ่งในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้จะชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านการให้บริการและนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลที่ทางบริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

1. บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รูปโปรไฟล์ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูงและเพศเป็นต้น และรวมไปถึงเนื้อหาข้อมูลที่ผู้ใช้นำเข้าหรือเผยแพร่ผ่านด้วยตนเอง โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ และในขณะที่ผู้ใช้ใช้บริการของแคลอรี่ ไดอารี่ผู้ใช้จะสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราประมวลผลและนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของผู้ใช้มากขึ้น เช่นการนับก้าวเดินหรือจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญในแต่ละวัน การประมวลผลนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับเราที่จะสามารถเสนอบริการให้กับผู้ใช้ได้  

2. ในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่บริษัทควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยผู้ใช้สละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3. ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่บริษัท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแจ้งบุคคลนั้นให้ทราบเกี่ยวกับบริการ ตลอดจนการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรืออาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายนี้ 

4. หากผู้ใช้เชื่อมต่อกับบริการกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (เช่น Google Fit, Apple HealthKit, Huawei Health, Facebook) แคลอรี่ ไดอารี่ จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ อีเมล อายุเพศและข้อมูลส่วนบุคคฃที่ผู้ใช้อนุญาตให้การเข้าถึงข้อมูลเชื่อมต่อกับ แคลอรี่ ไดอารี่ เช่นก้าวเดิน การเคลื่อนไหว น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาการใช้งานและนำเสนอข้อมูลการให้บริการแก่ผู้ใช้

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมอัตโนมัติ

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น การใช้งาน รายการอาหาร ระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในระบบ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่นๆ (Unique Identifier) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น ข้อมูลระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

การแชร์ข้อมูล
1) ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับสาขา บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สาขา บริษัทในเครือของบริษัทฯ และหุ้นส่วนของบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางแอปพลิเคชันของบริษัท

2) ในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่บริษัทควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยผู้ใช้สละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมิชอบ

4)ผู้ใช้รับทราบว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 
4.1 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ
 
4.2 เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 
4.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 
4.4 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
4.5 เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล

5) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้จากแอปพลิเคชัน องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางแอปพลิเคชันของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ ตามที่ผู้ใช้เลือกให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับปรุงบริการฯ ของบริษัท และตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์อื่นๆ โดยการศึกษาและทำความเข้าใจการเข้าถึงบริการและใช้บริการฯ ของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ ทำการตลาด และทำการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงการให้บริการและข้อเสนอส่งเสริมการขายให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

6) ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

7) ผู้ใช้มีสิทธิในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเหตุผลในการตรวจสอบแก่บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 14 วัน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธมิให้ผู้ใช้ตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1. เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายอื่นหรือคำสั่งศาล 2. กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 3. กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ 4. มีผลกระทบต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาล 5. เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

ผู้ใช้รับทราบว่า มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อบริษัทจะได้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

8) ผู้ใช้อาจเลือกที่จะใช้บริการแอปพลิเคชั่นโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ หากผู้ใช้เลือกที่จะไม่ให้หรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจถูกจำกัดการใช้บริการบางอย่าง เช่น การสำรองข้อมูลในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ หรือระบบปฏิบัติการของมือถือ และการจัดอันดับและแข่งขันต่างๆภายในแอปพลิเคชั่น

9) กฎหมายที่ใช้บังคับ หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

10) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วย การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย


support@mycaloriediary.com

2021 © บริษัทดีโมจำกัด
1334/367 พระราม 3 ซอย 56 ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพ 10120